Stipendit

Johdanto

Avoin yhtiö ILMAJOKI-lehden hallitus on kokouksessaan 3.2.2000 päättänyt perustaa Ilmajoki-lehden stipendirahaston lehden 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Samalla hallitus päätti, että stipendien saajat julkistetaan vuosittain lehden vakinaisen ilmestymisen vuosipäivään 2.4. liittyen ja stipendit ovat haettavissa 15.1.–15.2. välisenä aikana vuosittain. Ensimmäinen jakotilaisuus järjestetään vuonna 2001. Ilmajoki-lehden hallitus vahvistaa stipendirahastolle seuraavat säännöt:

1. Nimi

Ilmajoki-lehden stipendirahasto.

2. Kotipaikka

Ilmajoki

3. Tarkoitus

Rahaston tarkoitus on Ilmajoen henkisen, taloudellisen ja muun kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen sekä Ilmajokea koskevan tutkimustoiminnan tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja siten, että ne myönnetään ensi sijassa Ilmajoella kirjoilla oleville tai Ilmajoelta syntyisin oleville eri aloja edustaville henkilöille. Tarkoitus on, että apurahat voisivat olla satojen eurojen suuruisia. Ketään ei rajata pois mahdollisena apurahan tai palkinnon saajana.

4. Stipendirahaston varat

Ilmajoki-lehti Oy ylläpitää yhtä tai useampaa pankkitiliä, joilla stipendirahaston varat säilytetään. Lehtiyhtiö kartuttaa rahastoa suunnitelmallisesti vuosittain. Stipendirahastolla (Ilmajoki-lehti Oy:llä) on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa rahaston omaisuutta muillakin keinoilla. Varat, joita ei välittömästi käytetä, tulee sijoittaa mahdollisimman turvallisesti ja tuottavasti. Jos stipendi rahastolle tulevan lahjoituksen tai testamentin yhteydessä on annettu varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, toimitaan tarkoitemääräysten mukaisesti.

5. Stipendirahaston toimielimet, toimivalta ja tehtävät

Rahaston päättävänä elimenä on Ilmajoki-lehti Oy:n hallitus. Rahaston valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä on rahaston hoitokunta. Ilmajoki-lehden hallitus voi tarvittaessa asettaa stipendirahastolle myös asiamiehen. Hoitokuntaan kuuluvat Ilmajoki-lehden toimitusjohtaja-päätoimittaja, toimituspäällikkö sekä Ilmajoki-lehti Oy:n hallituksen edustajat. Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin stipendirahaston asiat sitä vaativat. Hoitokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen paikalla ollessa. Hoitokunnan sihteerinä toimii lehden toimitusjohtaja (stipendirahaston asiamies). Hoitokunta ilmoittaa apurahat Ilmajoki-lehden välityksellä hakuun vuosittain siten, että vapaamuotoiset hakemukset on jätettävä lehden toimistoon hoitokunnan määrittämällä aikavälillä. Hoitokunnalla on oikeus käyttää työssään ulkopuolisia asiantuntijoita. Hoitokunta järjestää jakotilaisuuden lehden perustamispäivään 2.4. liittyen. Apurahojen ja palkintojen saajista ja muista merkittävistä stipendirahastoa koskevista asioista päättää lehden hallitus hoitokunnan esityksestä.

6. Nimen kirjoittaminen

Nimen kirjoittamisen osalta on voimassa sama kuin Ilmajoki-lehti Oy:ssä.

7. Hoitokunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot

Palkkioiden osalta on voimassa sama kuin Ilmajoki-lehti Oy:ssä. Ne suoritetaan lehtiyhtiön, ei stipendirahaston varoista.

8. Sääntöjen muuttaminen ja stipendirahaston lakkauttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai stipendirahaston lakkauttamisesta päättää Ilmajoki-lehti Oy:n hallitus. Jos stipendirahasto lakkautetaan, ovat sen säästyneet varat käytettävä näiden sääntöjen 3. kohdassa ilmoitetun tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävällä tavalla.

9. Muuta

Muilta osin (kirjanpito, tilivuosi, tilinpäätös, tase, toimintakertomus ja muu hallinto) on voimassa sama kuin Ilmajoki-lehti Oy:ssä.

Ilmajoki-lehden hallitus